Szkolenia

Żeglarz Jachtowy - Wymagania egzaminacyjne

 Wymagania egzaminacyjne na stopień sternika jachtowego.

I. EGZAMIN PRAKTYCZNY:
 1. Egzamin praktyczny obejmuje:
  1. manewrowanie jachtem pod żaglami,
  2. manewrowanie jachtem na silniku,
  3. umiejętność dowodzenia załogą,
  4. pracę w charakterze członka załogi,
 2. Osoby nie posiadające stopnia żeglarza jachtowego muszą dodatkowo zdać egzamin praktyczny przewidziany na stopień żeglarza jachtowego.
 3. Umiejętność manewrowania jachtem należy sprawdzić przy spełnieniu warunków:
  1. umiejętność manewrowania pod żaglami należy sprawdzić na jednomasztowym jachcie morskim o długości kadłuba 7-12 m.
  2. umiejętność manewrowania na silniku należy sprawdzić na jachcie morskim o długości kadłuba 7-12 m wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły,
  3. siła wiatru powinna wynosić 1 ÷ 6 °B,
  4. egzamin z manewrowania jachtem może odbywać się wyłącznie na wodach morskich i w porcie z dostępną keją lub pirsem wyposażonymi w urządzenia cumownicze i dostępną boję manewrową.
 4. Manewry pod żaglami:
  1. manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
  2. manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy i odejście z kotwicy.
 5. Manewry jachtem na silniku:
  1. manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, zacieśnianie cyrkulacji, alarm „człowiek za burtą”,
  2. manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi.
 6. Zakres wymagań:
  1. Egzamin z manewrowania jachtem
   • manewrowanie jachtem pod żaglami:
    • zdający wykonuje na jachcie pod żaglami minimum wszystkie manewry podstawowe, wymienione w p. 4a,
    • o ilości, kolejności i rodzaju manewrów decyduje KE,
   • manewrowanie jachtem na silniku:
    • zdający wykonuje na jachcie na silniku minimum wszystkie manewry podstawowe, wymienione w p. 5a,
    • o ilości, kolejności i rodzaju manewrów decyduje KE,
   • umiejętność dowodzenia załogą:
    • umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie
   • praca w charakterze członka załogi
    • zdający winien wykazać się umiejętnością prawidłowego wykonywania poleceń prowadzącego jacht, odpowiadania na komendy i zachowania się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.
 7. Definicje i interpretacje:
  1. manewry na żaglach powinny być wykonane przez zdającego bez użycia silnika,
  2. brak komend i poleceń wydawanych załodze przez zdającego egzamin może być traktowany, jako brak umiejętności z zakresu dowodzenia pracą załogi,
  3. za prawidłowe wykonanie manewrów pod żaglami uważa się:
   • alarm „człowiek za burtą”
    • ogłoszono alarm, wyznaczono obserwatora, podano środki ratunkowe w odległości nie większej niż 20 m,.
    • podejście do „człowieka za burtą” odbyło się na żaglach, na kursie bajdewind, burtą zawietrzną z prędkością ok. 1 węzła ( ok. 0.5 m/s), w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
    • wyznaczono odpowiednio wcześnie osoby do podjęcia „człowieka za burtą” i w zależności od konstrukcji jachtu podjęto go z wody na pokład,
    • udzielono „człowiekowi” niezbędnej pomocy,
    • utrzymano zdolność manewrową jachtu przez cały czas manewru.
   • odejście od nabrzeża:
    • jacht odszedł od nabrzeża i popłynął na zadanym halsie,
   • dojście do nabrzeża:
    • jacht stanął w określonym przez KE miejscu i w określony przez nią sposób,
   • dojście do boi
    • jacht stanął w linii wiatru w odległości skutecznego zasięgu bosaka, a boja znajduje się przed dziobem lub do wysokości want.
   • odejście od boi
    • jacht po postawieniu żagli i oddaniu cum odszedł na określonym przez KE halsie.
   • stawanie w dryf
    • podczas kursu bajdewind bez luzowania wybranego foka nastąpiło przejście dziobem linii wiatru, ustawiono jacht burtą do wiatru, płetwę steru wyłożono na burtę nawietrzną i utrzymano jacht w dryfie.
   • alarm „człowiek za burtą”
    • jacht zatrzymał się prawidłową burtą przy człowieku, a następnie człowiek został wyciągnięty na pokład w miejscu jachtu najlepiej do tego przystosowanym.
  4. za prawidłowe wykonanie manewrów na silniku uważa się:
   • odejście od nabrzeża
    • jacht odszedł od nabrzeża na zadany hals
   • dojście do nabrzeża:
    • jacht zatrzymał się we wskazanym przez KE miejscu
   • zaciskanie cyrkulacji:
    • promień cyrkulacji zmniejszył się o połowę w stosunku do promienia cyrkulacji bez zacieśnienia.
 8. Stosuje się następujące kryteria oceny:
  1. 5 (bardzo dobry)
   • zdający wykonuje manewry w sposób bezpieczny i skuteczny, powtarzalny i pewny, bez poprawek, potrafi kierować załogą w sposób zdecydowany,
  2. 4 (dobry)
   • zdający wykonuje manewry w sposób bezpieczny i skuteczny bez poprawek, potrafi kierować załogą,
  3. 3 (dostateczny)
   • zdający wykonuje manewry pod żaglami lub na silniku w sposób bezpieczny i skuteczny z poprawkami, potrafi kierować załogą w stopniu wystarczającym,
  4. 2 (niedostateczny) - ocena nie zaliczająca egzaminu
   • zdający nie potrafi wykonać w sposób bezpieczny i skuteczny manewrów, nie potrafi kierować załogą,
   • ze względu na bezpieczeństwo załogi lub jachtu odebrana została zdającemu komenda podczas egzaminu.
 9. Uwagi końcowe:
  1. przed egzaminem praktycznym KE powinna zapoznać zdających z niniejszymi wymaganiami, a po jego zakończeniu - omówić wyniki (szczególnie w przypadku ocen niedostatecznych),
  2. KE ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w czasie trwania egzaminu,
  3. na życzenie zdającego KE powinna umożliwić mu zapoznanie się w czasie kilkunastu minut z własnościami żeglugowymi jachtu,
  4. jeżeli KE uzna, że wykonywany manewr zagraża bezpieczeństwu załogi lub jachtu, powinna odebrać zdającemu komendę, co oznacza ocenę niedostateczną,
  5. KE decyduje o tym czy wykonany manewr był bezpieczny i skuteczny oraz o ocenie egzaminu,
  6. droga przebyta przez jacht i liczba zwrotów może być, co najwyżej dwukrotnie większa od uznanej przez KE za niezbędne,
  7. osoba zdająca egzamin może wykonywany manewr przerwać i powtórzyć go od początku tylko raz,
  8. egzamin z alarmu „człowiek za burtą” odbywa się na otwartym akwenie,
  9. ocena końcowa egzaminu praktycznego jest średnią arytmetyczną z poszczególnych jego członów.

II. EGZAMIN TEORETYCZNY:

 1. Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiadomości z następujących przedmiotów:
  1. przepisy,
  2. locja,
  3. nawigacja,
  4. wiadomości o jachtach: budowa jachtu i silnika, teoria żeglowania,
  5. ratownictwo,
  6. sygnalizacja, łączność,
  7. meteorologia.
 2. Osoby zdające egzamin na sternika jachtowego nie posiadające stopnia żeglarza jachtowego muszą dodatkowo zdać egzamin teoretyczny przewidziany na stopień żeglarza jachtowego z przedmiotów: przepisy, locja śródlądowa.
 3. Wiedzę z zakresu wiadomości i umiejętności teoretycznych należy sprawdzić w formie:
  1. egzaminu z wiadomości teoretycznych (o wyborze formy decyduje KE):
   • wypełnienie testu,
   • pisemne odpowiedzi na pytania,
   • ustnych odpowiedzi na pytania,
  2. rozwiązania zadania z nawigacji (na mapie), zadanie to powinno obejmować żeglugę podczas kilku godzin na akwenie pływowym i określenie pozycji zliczonych na każda godzinę i kilka pozycji obserwowanych.
 4. Ocenę niedostateczną z całości egzaminu otrzymuje osoba, która otrzymała ocenę niedostateczną z któregokolwiek przedmiotu,
 5. Zdający może korzystać ze słowników.
 6. Niezbędny zestaw pomocy przy egzaminie teoretycznym:
  1. mapa morska polska lub angielska akwenu, na którym nie występuje zjawisko pływów, spis świateł i locja dla obszaru objętego mapą, słownik angielsko - polski, trójkąty nawigacyjne, cyrkiel nawigacyjny, tabele pływów (lub wyciągi).Zobacz na nasze aktualne kursy żeglarskie.

 
 
http://www.mwopr.pl
http://www.aqua.bro.pl