Szkolenia

Żeglarz Jachtowy - Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunkiem podejścia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego jest:
  • ukończenie 12 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
  • przedstawienie wymaganych dokumentów:
    • zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa
    • zaświadczenia o odbyciu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, wystawionego przez KWŻ kursu
    • dla niepełnoletnich dodatkowo - pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uprawianie żeglarstwa i oświadczenie rodziców o umiejętności pływania
  • złożenie wypełnionego wniosku egzaminacyjnego - okazując dokument tożsamości,
  • wniesienie opłaty za egzamin - okazując dokument uprawniający do zniżki.
 
 
http://www.mwopr.pl
http://www.aqua.bro.pl