Szkolenia

Żeglarz Jachtowy - Sposób uzyskania stopnia

 Osoba pragnąca uzyskać stopień żeglarza jachtowego powinna:
 1. Ukończyć kurs szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego.
  Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień żeglarza jachtowego. Szkolenie musi uzyskać akceptację właściwego OZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie. Ukończenie szkolenia potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu odpowiednim zaświadczeniem.

 2. Spełnić warunki podejścia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.
  Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

  • ukończenie 12 roku życia
  • złożenie wymaganych dokumentów:
   • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego (patrz p. 1),
   • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa (dotyczy osób niepełnoletnich),
   • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
   • wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego,
  • wniesienie opłaty egzaminacyjnej (cennik).

 3. Zdać egzamin na stopień żeglarza jachtowego.
  Egzamin na stopień żeglarza jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień żeglarza jachtowego. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ. Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.

 4. Wnieść opłatę za wydanie patentu żeglarza jachtowego i dostarczyć 1 zdjęcie do patentu.
  Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do KE opłatę za wystawienie patentu i 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

 5. Odbiór patentu.

Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej, biuro PZŻ wystawia patent żeglarza jachtowego i przesyła go na adres podany przez kandydata na wniosku egzaminacyjnym.

 
 
http://www.mwopr.pl
http://www.aqua.bro.pl