Szkolenia

Żeglarz Jachtowy - Program szkolenia

 Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

I. WIEDZA TEORETYCZNA:

 1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:
  1. rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację,
  2. kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji,
  3. nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
  4. małe statki, instrukcja dla właściciela - PN-EN ISO 10240 (zobacz komentarz),
  5. zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
  6. wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne,
  7. zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

 2. Teoria żeglowania:
  1. wiatr rzeczywisty i pozorny,
  2. kursy jachtu względem wiatru,
  3. siły działające na jacht,
  4. zawietrzność i nawietrzność jachtu,
  5. współpraca żagli,
  6. działanie miecza i steru,
  7. stateczność i pływalność jachtu.

 3. Przepisy:
  1. wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie - zasady postępowania, przepisy lokalne,
  2. elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe,
  3. etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,
  4. podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

 4. Locja:
  1. oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:
   • informacje o korycie rzeki,
   • żegluga na rzece,
   • oznakowanie szlaku,
   • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych - śluza, jaz,
  2. elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:
   • oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie boczne, system IALA).

 5. Ratownictwo:
  1. bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
   • osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
   • inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
   • żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
   • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
   • wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
   • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
   • zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
  2. podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
   • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
   • ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
   • sygnałowe środki ratownicze.

 6. Meteorologia:
  1. podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforte’a,
  2. podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
  3. niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania,
  4. znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
  5. podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

 7. Teoria manewrowania:
  1. zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku,
  2. umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu,
  3. znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

II. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

 1. Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego:
  1. taklowanie jachtu, klar jachtu,
  2. obsługa żagli (w tym sposoby refowania)
  3. obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
  4. zasady cumowania jachtu,
  5. umiejętność wiosłowania,
  6. obsługa silnika przyczepnego,
  7. umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
  8. przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.

 2. Prace bosmańskie:
  1. umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  2. podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.

 3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5 m pod żaglami:
  1. manewry podstawowe: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
  2. manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, refowanie.

 4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5 m na silniku:
  1. manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,
  2. manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, holowanie pojedynczego jachtu.

 5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

III. NORMY I ZALECENIA:

 1. Zaleca się, aby szkolenie praktyczne pod żaglami odbywało się w etapie początkowym na jachtach otwartopokładowych typu slup, a w etapie zaawansowanym na jachtach kabinowych typu slup.
 2. Mając na uwadze program szkolenia zaleca się następującą normę czasu szkolenia :
  1. wiedza teoretyczna - 20 godz.
  2. umiejętności praktyczne - 80 godz.
 3. Uwzględniając różne formy organizacji szkolenia praktycznego ustala się, aby czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie był krótszy niż 20 godzin.
 4. Zaleca się, aby podczas szkolenia wszystkie osoby przebywające na jachcie miały założone indywidualne środki wypornościowe, zgodne z obowiązującymi normami.

 
 
http://www.mwopr.pl
http://www.aqua.bro.pl